PROJEKT EOS

Zapisy na wydarzenie: / Event registration:

https://forms.gle/dsZPhdoM4grasNeV8


PL

Program „Edukacja” – MF EOG 2014-2021
Komponent IV – współpraca instytucjonalna
Projekt nr: EOG/19/K4/W/0054

Lider projektu: Gmina Sosnowiec – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
Partnerzy: Logis Loegmenn (Islandia); Instytut Twórczej Integracji, Stowarzyszenie NOE

EOG/19/K4/W/0054 korzysta z dofinansowania o wartości 128819 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i wystandaryzowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania Osób z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem strategii organizacyjnej, programów nauczania, narzędzi ewaluacji i komplementarnej metodyki kształcenia wykorzystującej rozwiązania ICT, Neurodydaktyki i aktywnych metod kształcenia. Wypracowany model ma być możliwy do wdrożenia w każdej szkole specjalnej.

EN

„Education” Program – EEA FM 2014-2021
Component IV – institutional cooperation
Project no.: EEA/19/K4/W/0054

Project leader: Gmina Sosnowiec – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
Partners: Logis Loegmenn (Iceland); Instytut Twórczej Integracji, Stowarzyszenie NOE

EOG /19/K4/W/0054 benefits from a grant of EUR 128 819 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Grants.

The aim of the project is to develop, test, implement and standardize model solutions for the empowerment of people with intellectual disabilities, taking into account the organizational strategy, curricula, evaluation tools and complementary education methodology using ICT solutions, Neurodidactics and active education methods. The developed model is to be possible to implement in any special school.

https://eeagrants.org

https://education.org.pl/