POJEKT AION

PL

Program: Edukacja (Mechanizm Finansowy EOG)
Komponent: III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego
Projekt nr: EOG/21/K3/W/0035W

Lider projektu: Gmina Sosnowiec – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
Partnerzy: Logis Loegmenn (Islandia); Instytut Twórczej Integracji, Stowarzyszenie NOE

Projekt AION korzysta z dofinansowania o wartości 195828 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowanie pracowni zawodowych wraz z programami i metodyką kształcenia.

Opracowanie spójnej i systemowej strategii wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy we współpracy z PUP w Sosnowcu.

Wypracowanie ścieżki rozwoju zawodowego i strategii włączania w otwarty i/lub chroniony rynek pracy, uwzględniającej obudowę, edukacyjną, prawną, organizacyjną dla szkół, osób z niepełnosprawnością, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców mogących potencjalnie zatrudniać osoby z niepełnosprawnością.

EN

Program: Education (EEA Financial Mechanism)
Component: III – Institutional cooperation to improve quality and fit vocational education and training (VET) and continuing vocational education
Project no.:EOG/21/K3/W/0035W

Project leader: Gmina Sosnowiec – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
Partners: Logis Loegmenn (Iceland); Instytut Twórczej Integracji, Stowarzyszenie NOE

The AION project benefits from a grant of € 195,828 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Grants.

The aim of the project is to develop a comprehensive, systemic model of preparation for professional activity of people with deeper intellectual disabilities. Preparation of professional laboratories with training programs and methodology.

Development of a coherent and systemic strategy for supporting the employment of people with intellectual disabilities on the labor market in cooperation with the District Labor Office in Sosnowiec.

Working out a path of professional development and a strategy of inclusion in the open and / or protected labor market, taking into account the educational, legal, organizational housing for schools, people with disabilities, public institutions and entrepreneurs that can potentially employ people with disabilities.