WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej (0-6 lat).

Wczesne wspomaganie oznacza wszystkie realne poczynania, których celem jest stymulacja małego dziecka, w zakresie kompensacji braków rozwojowych.
Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu od 1 września 2008 został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka.
Adresaci wczesnego wspomagania:

dzieci z upośledzeniem umysłowym lub cechami upośledzenia umysłowego
dzieci z autyzmem
dzieci z zaburzeniami i chorobami psychicznymi ( w tym zaburzenia emocjonalne)
dzieci z dysfunkcją ruchu i układu kostno-stawowego (w tym dzieci z mpd, obniżonym napięciem mięśniowym, wiotkością, niezbornością ruchową)
dzieci z ryzyka okołoporodowego (zaburzenia odżywiania i stany niedoborowe, zaburzenia układu oddechowego i wcześniaki)

Nasz fanpage na FB