projekt AURORA

W realizację projektu zaangażowani byli uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu oraz studenci Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Towarzyszyła im wyspecjalizowana kadra posiadająca ekspercką wiedzę i umiejętności w obszarach objętych tematyką projektu.

Projekt został podzielony na etapy:
Etap 0 – Aurora.znaczy.jutrzenka – Obudź się! – spotkanie inicjujące.
Etap I – Przestrzeń samodzielnego mieszkania i autonomicznego życia
Etap II – Przestrzeń pracy i aktywności zawodowej
Etap III – Przestrzeń małżeństwa, rodzicielstwa, kontaktów z sąsiadami i najbliższą społecznością lokalną
Etap IV – Przestrzeń życia obywatelskiego i zaangażowania w życie społeczeństwa obywatelskiego
Etap V – Aurora.nowe.perspektywy – Synteza przestrzeni. Wydarzenia kulminacyjne. Rozpowszechnianie rezultatów i ewaluacja działań.

Etap 0 – podstawowym zadaniem tego etapu było poznanie się i integracja uczestników projektu, podział obowiązków i wypracowanie skutecznych sposobów komunikacji, tworzenia zasobów i przetwarzania gromadzonych danych oraz strategii przygotowywania i realizacji kolejnych działań. Był to również moment wzajemnego poznania i wymiany pierwszych, wstępnych oczekiwań i potrzeb głównych partnerów dialogu.

ETAPY I-IV – „Na drodze ku demokratycznemu uczestnictwu w życiu społecznym” to okres właściwej realizacji podstawowych celów projektu. Każdy zamyka się w ramach mniej więcej miesięcznego cyklu i jest opracowywany według następującego schematu:

  1. Identyfikacja barier i zasobów w danej przestrzeni funkcjonowania.
  2. Wyzwalanie energii i motywacji do podejmowania efektywnych działań (budowanie osobistego stosunku do podejmowanej tematyki).
  3. Przygotowanie merytoryczne i szczegółowe rozpracowanie istoty problemu.
  4. Generowanie możliwych rozwiązań.
  5. Wspólna weryfikacja, selekcja i ewaluacja w problemowych panelach dyskusyjnych najbardziej istotnych propozycji rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych, proponowanych modeli oddziaływań i innych istotnych rezultatów działań projektowych.
  6. Debaty z zaproszonymi ekspertami, reprezentantami szkół, środowiska lokalnego i przedstawicielami władz samorządowych na temat wypracowanych postulatów i propozycji systemowych rozwiązań.
  7. Refleksja nad wnioskami z debaty i indywidualnymi doświadczeniami związanymi z realizacją danego etapu.

Etap V stanowi finalna debata w ramach podsumowującej konferencji z przedstawicielami środowiska naukowego, oświatowego i społecznego, a także z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za kształtowanie lokalnej polityki na rzecz promocji i wsparcia samodzielności i aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, poświęcona zaprezentowaniu wszystkich zebranych w trakcie realizacji projektu propozycji rozwiązań i rezultatów projektu stwarzających możliwości praktycznej organizacji procesu usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach lokalnych systemów kształcenia i wsparcia tej grupy osób.