Program „Za życiem”

Realizowane w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to ogromna szansa dla licznej grupy najmłodszych mieszkańców z niepełnosprawnością bądź tą niepełnosprawnością zagrożonych.

Od września 2018 roku zakres wczesnego wspomagania rozwoju dzieci poszerzono o oddziaływania dodatkowe w ramach rządowego programu „Za Życiem”. W wyniku porozumienia miasta Sosnowiec z Ministerstwem Edukacji Narodowej powstał w naszej placówce Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, który do 2021r. będzie organizował dla dzieci i ich rodzin dodatkowe wsparcie – zajęcia terapeutyczne, szczególnie dla dzieci najmłodszych (od urodzenia do 3 roku życia) lub nieco starszych z poważniejszymi deficytami i problemami rozwojowymi.

Informacje o programie

Program uprawnia do ogólnorozwojowego  wsparcia dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Sosnowca Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 • Rządowy program “Za Życiem” realizowany jest przez  Zespół Szkół Specjalnych nr 4  pełniący funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
 • Celem programu „Za Życiem” jest zapewnienie dziecku  z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Rodzic / opiekun prawny zgłaszający uczestnictwo dziecka w programie dołącza posiadane dokumenty, takie jak:

 • opinię o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • zaświadczenie lekarskie zgodne z ustawą „Za życiem”
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dokumentację medyczną, psychologiczno-pedagogiczną – w przypadku dziecka zagrożonego niepełnosprawnością z uwagi na poważne problemy rozwojowe lub zdrowotne

Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

1.  poradnictwo polegające na:

 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych.

2.  wsparcie polegające na:

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 • organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

3.  koordynacja  polegająca na:

 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
  • psychologów,
  • pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
  • fizjoterapeutów,
  • logopedów i neurologopedów,
  • terapeutów Integracji Sensorycznej.

Wyżej wymienione zajęcia realizowane są na terenie: 

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, ul. Franciszkańska 5a
 • Centrum Terapii Integracja, Sosnowiec, ul. 3-go Maja 41
 • Rehabilitacja Dziecięca Iwona Doroniewicz, Sosnowiec, ul. Rozwojowa 11