NASZA SZKOŁA

„Nie oszuka się życia. Nie oszuka się nigdy drzewa – będzie rosło tak, jak zostało ukierunkowane.”

Antoine de Saint-Exupéry

O szkole

Naszym celem jest nie tylko rozwijanie sprawności i umiejętności, ale pomoc w urzeczywistnianiu tej jedynej i wyjątkowej jakości, tkwiącej w osobie każdego ucznia.
Wychowanie to proces wspomagania dzieci i młodzieży w rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości (w zakresie dostępnym dla dziecka) w czterech obszarach:

 • fizycznym
 • psychicznym
 • społecznym
 • duchowym

Zadania nauczycieli
Obowiązkiem szkoły i nauczyciela jest stymulowanie rozwoju ucznia w pożądanym kierunku oraz wspieranie rodziców w dążeniu do zapewnienia młodemu człowiekowi warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego.

Wszyscy nauczyciele, nie tylko wychowawcy klas zobowiązani są do podejmowania pracy wychowawczej. W swoich działaniach powinni:

 • utrzymywać osobowe relacje uczniami
 • dostarczać wzorców konstruktywnego stylu życia
 • umiejętnie pozyskiwać uczniów i rodziców do uczestniczenia w działaniach wychowawczych i profilaktycznych

Praca wychowawcza
W pracy wychowawczej uwzględnić należy:

 • pomoc i wspieranie rodziny w procesie wychowawczym, akceptację rodziców jako osób, które mają decydujący wpływ na wychowanie dzieci
 • wypracowanie umiejętności, planowania, organizowania i prowadzania ciekawych spotkań z rodzicami oraz innych form współpracy
 • diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów, ich sytuacji rodzinnej
 • organizowanie sytuacji wychowawczych, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
 • organizowanie różnych form pomocy uczniom
 • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynacja ich działań wychowawczych, współpraca z innymi pracownikami szkoły
 • promowanie idei UNICEF, szczególnie w zakresie praw dziecka i człowieka