Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

Data publikacji strony internetowej:  maj 2017 r

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.2021 r

DANE KONTAKTOWE JEDNOSTKI

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

Ul Franciszkańska 5a

41-200 Sosnowiec

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W związku z niedostosowaniem istniejącej strony internetowej do wymogów ustawy Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych podjął działania w celu aktualizacji strony, która nastąpi w czerwcu 2021 r.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Barglik, j.barglik@zss4.sosnowiec.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2917467 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły posiada 2 wejścia :

-1 wejścia od strony ul. Królowej Jadwigi

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

-1 wejście od strony ul Franciszkańskiej

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Franciszkańskiej, prowadzą do niego schody oraz podjazd. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przy głównym wejściu zawsze dostępny jest pracownik obsługi.

Budynek składa się z trzech kondygnacji i jednego skrzydła połączonego holem z głównym budynkiem

W budynku jest winda i podjazdy poziome na parterze wynikające z różnicy poziomu.

Szkoła posiada toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, które znajdują się na parterze, I i II piętrze budynku

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są oznaczenia piktogramami w kontrastowych kolorach, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.