Załącznik nr 1

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW ORAZ PODWÓJNEGO FINANSOWANIA

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam,  iż jestem/nie jestem* pracownikiem instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL**. tj. w    ………………….……………………………………………………….. (nazwa i adres instytucji)  na stanowisku .……………………………………………………………….

 

 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że moje łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godzin miesięcznie.

 

Zakres moich obowiązków służbowych nie ma żadnego wpływu na realizację projektu w ramach PO KL, tym samych przy realizacji zadań przewidzianych zakresem umowy w ramach projektu pn.: „Mamy szansę, damy radę. Program  rozwojowy  uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4” i nie zachodzi konflikt interesów.

 

Zadania przewidziane w ramach umowy cywilnoprawnej wykonywane będą przeze mnie poza czasem pracy finansowanym ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych, tym samym przy wypłacie wynagrodzenia finansowanego w ramach projektu pn.  „Mamy szansę, damy radę. Program  rozwojowy  uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nie zachodzi sytuacja refundowania tego samego wydatku z dwóch źródeł, w ramach dwóch rożnych projektów dofinansowanych w ramach PO KL lub innych programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.

 

 

…………………………………..

                                                                                                                                                 data i czytelny podpis

 

  

* Niepotrzebne skreślić

**Pod pojęciem „instytucja uczestnicząca w realizacji PO KL” rozumie się Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajową Instytucję Wspomagającą