Sosnowiec, 20.05.2014r.

 

Zapytanie ofertowe Nr 15/ 2014 /POKL/9.1.2

 

Informacja o procedurze zlecenia usługi edukacyjnej pod nazwą:

PROWADZENIE REWALIDACYJNYCH ZAJĘĆ TERAPII SENSOMOTORYCZNEJ

na potrzeby projektu „Mamy szansę, damy radę. Program  rozwojowy  uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4” .

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu rozpoczyna realizację  projektu pod nazwą „Mamy szansę, damy radę. Program  rozwojowy  uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego, Poddziałanie 9.1.2. W związku z tym ogłaszamy, że zatrudnimy minimum 2 osoby do wykonania usługi edukacyjnej pod nazwą: PROWADZENIE REWALIDACYJNYCH ZAJĘĆ TERAPII SENSOMOTORYCZNEJ

 

Zakres usługi obejmuje:

1.     Prowadzenie rewalidacyjnych zajęć terapii sensomotorycznej z wykorzystaniem sali sensomotorycznej oraz sali snoezelen   dla uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4 w ilości godzin zgodnych z  podpisaną umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

2.     Przygotowanie harmonogramu zajęć.

 

Czas trwania umowy: od daty podpisania umowy do 30.06.2015 roku.

 

1.     Przewidywana ŁĄCZNA liczba godzin w projekcie:  128 godzin  na poziomie gimnazjum.

 

 

Warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest:

Kwalifikacje oligofrenopedagoga i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym.

Znajomość problemów edukacyjnych uczniów ZSS nr 4 będzie dodatkowym atutem.

 

Podstawowe kryterium oceny oferty stanowić będzie:  

v  Doświadczenie (50 %)

v  Cena (50 %)

 

Oferty należy składać w  Sekretariacie Szkoły, do dnia 28.05.2014r. do godz. 12:00 w formie pisemnej wraz z podaniem proponowanej stawki  brutto (obejmującej pochodne pracodawcy) za 1 godzinę. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wszelkich wymaganych oświadczeń zawartych w  Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.