Sosnowiec, 18.05.2015r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe Nr 16/ 2015 /POKL/9.1.2

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu realizuje  projekt pod nazwą „Mamy szansę, damy radę. Program  rozwojowy  uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego, Poddziałanie 9.1.2.                      W związku z tym ogłaszamy, że zlecimy usługę  pod nazwą:  opracowanie programu                    i poprowadzenie warsztatów psychologicznych dla rodziców i uczniów oraz uczennic   ZSS nr 4 w dniu 13.06.2015 r..

 

 

 

Przewidywany zakres prac obejmuje:

 

  • Opracowanie programu  i poprowadzenie warsztatów psychologicznych dla rodziców i uczniów oraz uczennic  ZSS nr 4 w  dniu 13.06. 2015r.
  • Czas trwania warsztatów – 3 h.
  • Optymalna liczba terapeutów – 2 osoby.

 

 

 

Czas trwania umowy: od podpisania umowy do 30.06.2015 roku.

 

 

 

Podstawowe kryterium oceny oferty stanowić będzie:  

 

v Doświadczenie (50 %)

 

v Cena (50 %)

 

 

 

 

 

 

 

Oferty należy składać w  Sekretariacie Szkoły, do dnia 1.06.2014r. do godz. 12:00 w formie pisemnej wraz z podaniem proponowanej stawki miesięcznej i łącznej za wykonaną usługę. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wszelkich wymaganych oświadczeń zawartych w  Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Attachments:
Download this file (załącznik.doc)oświadczenie[ ]140 kB

Załącznik nr 1

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW ORAZ PODWÓJNEGO FINANSOWANIA

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam,  iż jestem/nie jestem* pracownikiem instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL**. tj. w    ………………….……………………………………………………….. (nazwa i adres instytucji)  na stanowisku .……………………………………………………………….

 

 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że moje łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godzin miesięcznie.

 

Zakres moich obowiązków służbowych nie ma żadnego wpływu na realizację projektu w ramach PO KL, tym samych przy realizacji zadań przewidzianych zakresem umowy w ramach projektu pn.: „Mamy szansę, damy radę. Program  rozwojowy  uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4” i nie zachodzi konflikt interesów.

 

Zadania przewidziane w ramach umowy cywilnoprawnej wykonywane będą przeze mnie poza czasem pracy finansowanym ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych, tym samym przy wypłacie wynagrodzenia finansowanego w ramach projektu pn.  „Mamy szansę, damy radę. Program  rozwojowy  uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nie zachodzi sytuacja refundowania tego samego wydatku z dwóch źródeł, w ramach dwóch rożnych projektów dofinansowanych w ramach PO KL lub innych programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.

 

 

…………………………………..

                                                                                                                                                 data i czytelny podpis

 

  

* Niepotrzebne skreślić

**Pod pojęciem „instytucja uczestnicząca w realizacji PO KL” rozumie się Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajową Instytucję Wspomagającą

 

Sosnowiec, 20.05.2014r.

 

Zapytanie ofertowe Nr 15/ 2014 /POKL/9.1.2

 

Informacja o procedurze zlecenia usługi edukacyjnej pod nazwą:

PROWADZENIE REWALIDACYJNYCH ZAJĘĆ TERAPII SENSOMOTORYCZNEJ

na potrzeby projektu „Mamy szansę, damy radę. Program  rozwojowy  uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4” .

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu rozpoczyna realizację  projektu pod nazwą „Mamy szansę, damy radę. Program  rozwojowy  uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego, Poddziałanie 9.1.2. W związku z tym ogłaszamy, że zatrudnimy minimum 2 osoby do wykonania usługi edukacyjnej pod nazwą: PROWADZENIE REWALIDACYJNYCH ZAJĘĆ TERAPII SENSOMOTORYCZNEJ

 

Zakres usługi obejmuje:

1.     Prowadzenie rewalidacyjnych zajęć terapii sensomotorycznej z wykorzystaniem sali sensomotorycznej oraz sali snoezelen   dla uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4 w ilości godzin zgodnych z  podpisaną umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

2.     Przygotowanie harmonogramu zajęć.

 

Czas trwania umowy: od daty podpisania umowy do 30.06.2015 roku.

 

1.     Przewidywana ŁĄCZNA liczba godzin w projekcie:  128 godzin  na poziomie gimnazjum.

 

 

Warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest:

Kwalifikacje oligofrenopedagoga i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym.

Znajomość problemów edukacyjnych uczniów ZSS nr 4 będzie dodatkowym atutem.

 

Podstawowe kryterium oceny oferty stanowić będzie:  

v  Doświadczenie (50 %)

v  Cena (50 %)

 

Oferty należy składać w  Sekretariacie Szkoły, do dnia 28.05.2014r. do godz. 12:00 w formie pisemnej wraz z podaniem proponowanej stawki  brutto (obejmującej pochodne pracodawcy) za 1 godzinę. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wszelkich wymaganych oświadczeń zawartych w  Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.